4 tháng 3, 2016

Cài đặt hiển thị số trong Windows


Khi sử dụng các phần mềm sử dụng cấu hình hiển thị số kế toán, khoa học mặc định của Windows, đôi lúc người dùng muốn hiển thị số chữ số thập phân, dấu phân cách hàng ngàn, dấu thập phân ... khác với cấu hình mặc định. Hướng dẫn sau đây giúp độc giả thực hiện.

1. Start - > Control Panel -> Regional Settings2. Cửa sổ cấu hình hiện lên, chọn Tab Formats ->  Chọn tiếp nút lệnh Additional settings3. Chọn lại các ký tự thể hiện như sau- Decimal Symbol: Dấu thập phân.
       Việt Nam dùng dấu phảy như 23,45 ;  hay Mỹ dùng dấu chấm như 23.45
- No. of digits after decimal: Số chữ số thập phân mặc định.
     Vd chọn 2, thì hiện 23,45 hay 23.45

____________________________________
Nguyễn Ngọc Hiến

1 nhận xét: